Öppettider: Mån - Fre 07:00 till 16:00
Se oss på facebook
och instagram
Kontakta oss

Miljö


Miljöplansystem

Miljömedvetenhet och god kvalitet vad gäller både arbetsmiljö, produkter och tjänster är viktiga områden för oss. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi ska bli bättre och nå våra mål. Vi ska uppfylla, och om möjligt även överträffa gällande lagar och förordningar.

Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar samt välja material och produkter med bra miljöval som underlättar återvinningen. Genom samverkan med leverantörer och elkonsulter försöker vi planera på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi tar kontinuerligt del av forskning och utveckling inom området. Vid anlitande av underentreprenörer betraktas ett bra miljöarbete som meriterande.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar samt välja material och produkter med bra miljöval som underlättar återvinningen. Genom samverkan med leverantörer och elkonsulter försöker vi planera på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi tar kontinuerligt del av forskning och utveckling inom området. Vid anlitande av underentreprenörer betraktas ett bra miljöarbete som meriterande.

Arbetsmiljö

Vi har nöjda medarbetare och vi strävar efter att tillmötesgå kundens behov. Alla arbeten planeras och ordnas så att det ger de bästa förutsättningar för säkerhet och god hälsa. Maskiner, fordon, verktyg samt personlig skyddsutrustning ska användas och vara i sådant skick att det ger en betryggande säkerhet.

Uppföljning

Redovisning och genomgång av rutiner för miljöarbetet sker löpande. Godkännande av miljöplansystem sker i styrelsen för Elinstallationer Örjan Nilsson AB.

Rutiner

Vi har en effektiv avfallshantering. Avfall sorteras vid förråd eller på arbetsplatsen om där finns möjlighet till delad avfallscontainer. Kemikalier och annat riskavfall transporteras till den kommunala miljöstationen. Avfall från arbetsplatser sorteras på miljöstation vid arbetsplats eller vid förråd. Inköp av produkter sker i samråd med beställare och leverantör för att uppnå optimal återvinning.

Elsäkerhet

Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra elanläggningar som även är skötsel- och underhållsvänliga. Elarbetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras till all personal. Elarbeten utförs av yrkeskunnig personal med god erfarenhet av elarbeten och aktuell kunskap. Utförda arbeten dokumenteras och kontrolleras under arbetets gång samt före och efter spänningssättning. Elmaterial som används skall uppfylla kraven i gällande föreskrifter. För arbeten där elarbetsansvarig krävs ska en ansvarig alltid utses för den tiden som krävs. Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnandet uppfyller gällande krav.